Р Е Г Л А М Е Н Т

Лубенської районної ради

восьмого скликання

 

Розділ 1

Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

 1. Лубенська районна рада Полтавської області (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Лубенського району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих раді сільськими, селищними, міськими радами району.
 2. Загальний склад ради визначається відповідно до закону про вибори.
 3. Строк повноважень ради визначається Конституцією України.
 4. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та Регламентом.

Стаття 2. Предмет Регламенту.

 1. Регламент Лубенської районної ради (далі – Регламент) визначає Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступників голови ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, які випливають з повноважень Ради, встановлених Конституцією та законами України.
 2. Регламент затверджується не пізніш як на другій сесії ради, рішенням ради. Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється за поданням пропозиції від голови ради, постійних комісій у порядку, встановленому цим Регламентом.
 3. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Стаття 3. Основні принципи діяльності ради.

Рада здійснює свою діяльність на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних інтересів ;

виборності;

правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами сіл району;

судового захисту прав місцевого самоврядування.

 

Стаття 4. Запрошенні на засідання ради.

 1. На пленарних засіданнях ради можуть бути присутні депутати Верховної ради України та їх помічники, депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів.
 2. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради. Цим особам може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради.
 3. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення громадського порядку, за пропозицією головуючого та схваленим рішенням ради присутніх негайно випроваджують з приміщення, де відбувається засідання. Дане рішення є процедурним та приймається більшістю від присутніх депутатів.

Стаття 5. Місце проведення пленарних засідань.

 1. За загальним правилом пленарні засідання ради проводяться у приміщенні ради за юридичною адресою. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань.
 2. У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Про проведення пленарного засідання ради у іншому місці приймається розпорядженням голови ради

 

 

 

 

Розділ 2

Депутати, посадові особи та органи ради.

Глава 1. Депутати ради.

Стаття 6. Обов’язки депутата та форми роботи.

 1. Депутат районної ради зобов’язаний додержуватись Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації»   та іншими законами України, цього Регламенту та інших нормативно – правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.
 2. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.
 3. Діяльність депутата включає:
 • участь у пленарних засіданнях;
 • участь у засіданнях президії ради, з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;
 • участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь – якої іншої комісії – з правом дорадчого голосу;
 • виконання доручень ради та її органів;
 • роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально.

У разі неможливості взяти участь у пленарних засідань, роботі комісії з поважних причин, депутат зобов’язаний повідомити про це організаційний відділ районної ради.

Стаття 7. Права депутата в раді

 1. Депутат набуває своїх повноважень у результаті обрання його до ради відповідно до Виборчого кодексу України. Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії з часу офіційного оголошення підсумків виборів районною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії нового скликання, крім передбачених законом випадків.
 2. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її комісій, до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

 1. Депутат в порядку, визначеному Регламентом, має право:

- обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

- офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

- пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

- вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

- висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

- об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

Стаття 8. Дострокове припинення повноважень депутата ради

 1.    Дострокове припинення повноважень депутата ради здійснюється відповідно до вимог законодавства, без прийняття рішення радою, з моменту оголошення на пленарному засіданні ради головою ради, чи особою, що його в цей час замінює, у випадках, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Виборчим кодексом України.
 2.    У випадку наявності підстав, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», рішення приймається більшістю від складу ради за висновком постійної комісії ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, місцевого самоврядування та зв’язків з громадськістю.
 3. Після дострокового припинення повноважень депутата ради реєстрація нового депутата відбувається відповідно до виборчого законодавства.

Стаття 9. Помічники – консультанти депутата районної ради.1. Депутат   місцевої   ради   може   мати   до   п'яти
помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.
         2. Персональний     підбір     кандидатур     на     посаду
помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх
роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат
місцевої ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх
рішень.

Глава 2.

Депутатські фракції та групи ради

Стаття 10. Депутатські групи

 1. Депутати можуть добровільно об’єднуватися в депутатські групи за чисельністю не менше 3 чоловік. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання. Голова ради і його заступники не можуть входити до складу депутатських груп.
 2. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу і виходу з неї депутатів визначаються Законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад”.
 3. Для реєстрації депутатської групи голові ради подається підписана особисто депутатами письмова заява (повідомлення) про утворення групи, її назва, мета, додається поіменний список групи з визначенням осіб, яким доручено представляти групу в раді.

Голова ради на початку чергової сесії ради зобов’язаний зробити повідомлення про створення депутатської групи та її склад. З цього моменту група вважається зареєстрованою.

При скороченні складу депутатської групи нижче встановленої чисельності голова ради оголошує про її розпуск.

 1. Зареєстрована група має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від групи, визначається самою групою завчасно, повідомляє про це президію сесії, і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.
 2. Депутатська група не має права виступати від імені районної ради.

Стаття 11. Депутатські фракції.

 1. Депутати на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції.
 2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається Законом України ,,Про статус депутатів місцевих рад”. Депутат може входити лише до однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію, її кількісний склад доводиться до відому депутатів ради головуючим на пленарному засіданні сесії ради.
 3. Забезпечення діяльності депутатських фракцій і груп покладається на їх очільників.

Стаття 12. Права депутатський фракцій та груп.

 1. Депутатські групи, фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради; - попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;- на гарантований виступ свого представника на пленарному
засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
- об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями   для
створення більшості в раді чи опозиції;
- здійснювати інші права, передбачені законами України.

- голова ради забезпечує депутатські фракції (групи) можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим Регламентом функцій

 

Глава 3.

Посадові особи ради.

Стаття 13. Порядок обрання голови.

 1. Голова районної ради обирається шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.
 2. Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії районної ради депутатами, що входять до її складу. Депутат районної ради може висунути для обрання свою кандидатуру.
 3. Кандидатам на посаду голови ради надається слово для виступу щодо майбутньої діяльності (в порядку висунення їх кандидатур). Кандидат на посаду голови ради може зняти свою кандидатуру з балотування до включення її до виборчого бюлетеня.
 4. Депутат районної ради, кандидатуру якого внесли для включення до списку для таємного голосування, може в будь-який час до виготовлення бюлетенів взяти самовідвід. Самовідвід приймається без обговорення і голосування.
 5. Після обговорення кандидатур головуючий ставить на голосування пропозицію про включення всіх кандидатур до бюлетеня для таємного голосування в алфавітному порядку. Бюлетені виготовляються в сесійній залі один раз під контролем лічильної комісії в присутності депутатів.
 6. Лічильна комісія встановлює розмір і форму бюлетеня, знайомить депутатів із його зразком, використовуючи допомогу працівників та матеріально-технічні засоби виконавчого апарату районної ради, виготовляє бюлетені по кількості депутатів районної ради. У бюлетень в алфавітному порядку заносяться кандидатури на посаду голови районної ради із зазначенням прізвища, імені та по батькові повністю. Бюлетені підписуються членом лічильної комісії, який їх видає. Бюлетені депутатам видаються по пред'явленню тимчасового посвідчення та документа, що засвідчує особу. Голосування проводиться у сесійній залі із використанням однієї кабіни для таємного голосування і однієї прозорої скриньки.
 7. Бюлетені заповнюються депутатами у кабіні для таємного голосування. У виборчому бюлетені депутат робить у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку «плюс» (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про волевиявлення депутата. Він може голосувати тільки за одного кандидата. У разі, коли депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку навпроти слів: «Не підтримую жодного кандидата».

          Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, пошкоджені, а також ті, в яких не зроблено жодної позначки, або їх зроблено навпроти прізвищ більш як одного кандидата. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів до уваги не беруться.

 1.    Кожний депутат районної ради здійснює своє право на голосування особисто. Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат, який був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після закінчення голосування. Відкриття виборчої скриньки та підрахунок голосів проводиться в сесійній залі.
 2.  Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписують голова, секретар та члени комісії. За доповіддю голови лічильної комісії про підсумки таємного голосування, головуючий на пленарному засіданні оголошує рішення районної ради, яке заноситься до протоколу пленарного засідання.
 3.    Обраним вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів від загального складу районної ради.
 4.    Якщо жоден з кандидатів не отримав при голосуванні необхідної кількості голосів, проводиться нове висунення кандидатур.
 5.    Згідно із статтею 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» обраний голова районної ради (заступник(и) голови районної ради) на сесії складає Присягу. У відповідності до статті 15 даного Закону рішенням сесії йому присвоюється відповідний ранг.

          Після прийняття Присяги головуючий від тимчасової президії передає ведення сесії новообраному голові районної ради.

Стаття 14. Повноваження голови ради.

 1. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).
 2. Голова ради відповідно до своїх повноважень:

- скликає сесії ради;

- забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

- представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради;

- вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату ради, витрати на її утримання;

- вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

- координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

- підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян;

- веде особистий прийом громадян;

- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, оприлюднює рішення ради;

- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін;

- вирішує інші питання, дорученні йому радою.

3.Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

          Стаття 15. Дострокове припинення повноважень голови ради

 1. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови ради.
 2. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею депутатських повноважень.

3.Повноваження голови ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради, а також у інших випадках передбачених Законом.

 1. Зазначені у пункті 3 ст. 15 цього Регламенту повноваження голови ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5.У випадках, коли повноваження голови ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

     У випадку дострокового припинення повноважень голови ради,   повноваження виконує заступник голови Ради, відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 16. Порядок обрання заступника(ів) голови ради.

 1. Заступник(и) голови ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.
 2. Кандидатури для обрання на посаду заступника представляє голова ради.
 3. Рішення про обрання заступника(ів) голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.
 4. У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у пункті 1 цієї статті. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд ради не більше двох раз

5.Вибори заступника(ів) голови районної ради відбуваються за таким же порядком із врахуванням того, що голосування відбувається по одній кандидатурі, яку представляє голова районної ради.

Стаття 17. Повноваження заступника(ів) голови ради.

 1. Заступник(и) голови ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.Заступник голови ради здійснює повноваження голови ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.

3.Заступник голови ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови ради.

4.За дорученням голови ради заступник голови ради:

- координує роботу відповідних постійних комісій ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- веде організаційну роботу з питань взаємодії ради з органами виконавчої влади;

- організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- веде особистий прийом громадян, у тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

- бере участь у розробці планів роботи ради та її президії;

- сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в раді їх функцій;

- організовує роботу з навчання депутатів ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

- за дорученням голови ради виконує й інші обов'язки.

Стаття 18. Порядок припинення повноважень заступника голови ради.

 1. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припиненні без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або у разі звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень заступника голови ради. Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
 2. У випадках, коли повноваження заступника голови ради припиняються у зв’язку із набранням сили обвинувального акта чи судового рішення про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, датою припинення повноважень вважається день набрання чинності таким рішенням.

Глава 4.

Постійні комісії ради

Стаття 19.    Постійні комісії

 1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду питань, що належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчого органу ради у сфері компетенції комісії.

Стаття 20. Утворення, права та повноваження постійних комісій.

 1. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступники.
 4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджет району, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
 6. Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступників голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд районної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.
 7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
 8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,

організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії,у разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 1. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального

складу комісії.

 1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються

головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 1. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами,

яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути

повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

 1. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до

відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за

дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 1. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.
 2. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
 3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються районною радою.

Стаття 21. Обрання голів та членів постійних комісій

 1. Кандидатури для обрання голів та членів постійних комісій ради висуваються головою ради.
 2. У разі внесення списку голів та членів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком в цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.
 3. У разі вибуття голови постійної комісії голова ради пропонує кандидатуру на цю посаду.

Стаття 22. Відкликання голови постійної комісії

 1.  Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний Радою.
 2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

2.1. головою ради;

2.2. не менш як двома третинами депутатів від загального складу постійної комісії.

 1.    Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється за рішенням ради відкритим голосуванням.
 2. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.
 3.  Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 23. Засідання постійної комісії

 1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з проведенням позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього Регламенту.
 2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням голови, ради або ініціативою не менше як 1/2 членів комісії.
 3. Організаційний відділ районної ради після отримання звернення голови ради або ініціативи членів комісії зобов’язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, що вказані у зверненні чи ініціативі, або вирішити питання перенесення засідання на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати подання документів.
 4. Засідання комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
 5. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.
 6. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч.5 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. У протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
 7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді обґрунтованих висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії. Висновки, рекомендації, зауваження, пропозиції, доручення, котрі не набрали необхідної кількості голосів, не потребують розгляду посадовими особами виконавчого органу ради.

Стаття 24. Слухання в постійній комісії ради

 1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.
 2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проєктів рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії.
 3. Слухання мають відкритий характер, і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
 4. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.

Стаття 25. Порядок денний засідання комісії

 1. Проєкт порядку денного засідання комісії формується її головою комісії з урахуванням питань, що готуються на розгляд чергової сесії ради, відповідно до плану роботи ради, плану роботи комісії та за пропозицією голови ради, виконавчого комітету, членів комісії.
 2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного інші питання, що належать до компетенції комісії, або пропонувати зняти з розгляду питання, попередньо включене до проєкту порядку денного.
 3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість присутніх членів комісії.

Стаття 26. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

 1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається, шляхом голосування більшістю від складу комісії.
 2. Рішення комісії ухвалюються у формі обґрунтованих висновків, рекомендацій, пропозицій.
 3. Прийняті на засіданнях постійних комісій рішення фіксуються і відображаються у протоколах засідань. У разі, якщо рішення комісії містять рекомендаційних характер щодо вчинення посадовими особами певних заходів, організаційний відділ районної ради узагальнює такі пропозиції, забезпечує їх направлення адресатам та інформує комісію про результати їх розгляду.
 4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи ці суб'єкти інформують постійні комісії в зазначений комісіями термін.
 5. У разі якщо пропозиції чи рекомендації комісії не були підтримані більшістю від скалу цієї комісії, такі пропозиції не опрацьовуються організаційним відділом районної ради.
 6. Проєкт рішення ради, котрий має зауваження, пропозиції від комісії, виноситься на розгляд сесії з відповідними письмовими пропозиціями комісії.

Стаття 27. Протокол засідання комісії

 1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії чи у виняткових випадках – відповідальний працівник організаційного відділу районної ради.
 2. У протоколі вказується:
  • дата та місце проведення засідання комісії;
  • список членів комісії, присутніх на засіданні;
  • список запрошених на засідання комісії;
  • перелік питань, що розглядались;
  • стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
  • результати голосувань по кожному з рішень.
 3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів – членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями.
 4. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання надається до організаційного відділу районної ради.
 5. Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах організаційного відділу районної ради (у матеріалах комісії), другий – у секретаря комісії.

Стаття 28. Спільне засідання комісій

 1. За ініціативи голови ради чи власної ініціативи членів комісії можуть проводитися спільні засідання двох чи більше комісі ради.
 2. Головує на такому засіданні голова комісії, що визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючий визначається за взаємним погодженням.
 3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому Регламенті, для засідання комісії.
 4. Правомочним вважається спільне засідання комісій, участь у якому бере більшість депутатів від загальної сумарної чисельності членів комісій, котрі беруть участь у засіданні. Рішення вважається прийнятими у разі його схвалення більшістю депутатів від сумарної кількості членів комісій, що беруть участь в спільному засіданні.
 5. Відповідальним за складання протоколу є головуючий на спільному засіданні комісій, або в окремих випадках – відповідальний працівник організаційного відділу районної ради.
 6. Протокол спільного засідання комісій підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

 

Стаття 29. Забезпечення роботи комісій

 1. Організаційний відділ районної ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проєктів рішень, що підлягають розгляду, в разі вчасного їх надходження, оприлюднює проєкти рішень на офіційному сайті ради.
 2. За заявою голови комісії організаційний відділ районної ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідальних працівників для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

Глава 5.

                    Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 30. Тимчасова контрольна комісія ради

 1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії з числа депутатів для контролю над виконанням конкретних рішень, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування.
 2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою голови ради або не менш як третини депутатів від складу ради.
 3. У разі створення депутатських груп та фракцій у складі тимчасової контрольної комісії ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.
 4. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.
 5. Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.
 6. Роботу тимчасової контрольної комісій організовує її голова, а організаційний відділ районної ради за зверненням голови комісії забезпечує останню для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування матеріалів.

Стаття 31. Припинення діяльності тимчасової контрольної комісії

 1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проєкти рішень ради та інші матеріали (за підписом всіх членів комісії), що поширюються серед депутатів. У разі незгоди зі звітом, підготовленими проєктами рішень, матеріалами комісій її член може письмово викласти окрему думку та додати її до цих матеріалів.
 2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні Рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу та визначає для цього новий термін.
 3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

Глава 6.

Форми реалізації депутатських повноважень

Стаття 32. Депутатський запит та депутатське звернення

 1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради, голови ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані в межах органу місцевого самоврядування.
 2.  Депутат має право на внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви та оголошення в порядку, визначеному законодавством та даним Регламентом. Депутатський запит і депутатське запитання можуть вноситись в письмовій або усній формі. Депутатські запити, заяви і оголошення оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії. Кількість оголошених депутатами запитів, запитань, заяв та оголошень не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 3 хвилин на кожен виступ. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу Ради.
 3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит. Запити, щодо яких є подання, оголошуються в обов'язковому порядку.
 4.    Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені і не оголошені на засіданні.
 5. Заступник голови ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.
 6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч.7 цієї статті.
 7.  Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
 8. 8. За наполяганням депутата, який вніс запит, відповідь на нього може бути розглянута радою на пленарному засіданні, якщо така пропозиція підтримана не менш як ¼ присутніх на засіданні.
 9. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради.
 10.  Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.
 11.  Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
 12.  Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, повинні повідомити йому завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.
 13.  Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Стаття 33. Депутатське запитання

 1.  Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

2.Запитання до керівних осіб ради її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії Ради або подані письмово через заступника голови ради.

 1. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.
 2. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Глава 7

Президія ради.

Стаття 34. Правовий статус та повноваження президії ради.

1.Президія ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2.До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

 1. Президія діє на підставі Положення про неї, що затверджується радою.

Розділ 3

                                                     Сесії ради

                                                      Глава 1.

Скликання, відкриття і закриття сесії.

Стаття 35. Сесія ради

 1. Рада проводить свою роботу сесійно.
 2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.
 3. Сесії можуть бути чергові та позачергові.
 4. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим планом роботи ради та відповідно до цього Регламенту.
 5. Позачергові сесії ради скликаються у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» за ініціативи голови ради, або за пропозицією не менш ніж половини депутатів від загального складу ради.

       Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються голові ради із зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проєктами рішень, розгляд яких пропонується.

          Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Під час реєстрації депутатам видаються документи позачергової сесії ради, які попередньо оприлюднені на офіційному сайті ради.

У разі проведення позачергової сесії попереднє обговорення проєктів рішень сесії депутатськими комісіями не потребується, за виключенням прямо передбачених чинним законодавством.

 1. Комісія ради може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями Ради у тому разі, коли проєкт рішення визнано невідкладним, чи за дорученням голови Ради.

Стаття 36. Порядок скликання сесії ради.

 1. Сесія ради скликається головою ради за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
 2. Сесія ради також скликається головою ради за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.
 3. Заступником голови ради сесія скликається у випадках:

якщо сесія не скликається головою ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

 1. У разі, якщо голова ради і заступник голови ради у двотижневий строк не скликають сесію за пропозицією не менше, як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

У такому випадку сесію відкриває, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

 1. Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 37. Закриті пленарні засідання ради.

 1. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводиться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
 2. На закритому пленарному засіданні ради за її рішенням мають право бути особи присутність яких необхідна для розгляду необхідного питання.

3.Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксаціх, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

4.Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорених на засіданні питань.

5.Порядок то обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради.

Стаття 38. Відкриття та ведення пленарного засідання.

1.Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі засідань Гімну України, Гімну Лубенського району. У залі засідань розміщується Державний Прапор України, малий Державний герб України і герб та Прапор Лубенського району.

Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або особа, визначена законодавством. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням, а при потребі — після кожної перерви в роботі сесії ради.

2.Дані реєстрації є підставою для відкриття засідання. Головуючий інформує раду про кількість присутніх на сесії депутатів.

 1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 2. При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання та переносить його на погоджений з депутатами термін.

Установити, що в період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Україн коронавірусної хвороби (COVID-19), пленарні засідання районної ради, засідання президії, постійних комісій районної ради можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на виконавчий аппарат районної ради.

Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

- можливість реалізації прав депутатів районної ради;

- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального

органу;

- встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного

питання.

До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до районного бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів районної ради і населення не пізніше, як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання районної ради. Розпорядження про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті районної ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів рішень ради із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата районної ради.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

Персональну відповідальність за підключення до відеоконференції або аудіоконференції несе кожен депутат районної ради особисто.

 

Глава 2

Робочі органи сесії ради

Стаття 39. Лічильна комісія.

 1. Для проведення відкритого та таємного голосувань, визначення його результатів рада обирає із числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію у кількості 3 осіб. У разі необхідності рада може прийняти рішення про інший кількісний склад лічильної комісії. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії подають депутати, а в разі відсутності пропозицій – головуючий відповідно до алфавітного списки депутатів. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи, фракції.

clip_image001.gif2.Лічильна комісія за необхідності обирає із свого складу голову та   секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і лише відкрито. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

 1. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів при проведенні таємного голосування.

Глава 3.

Перша сесія ради нового скликання

Стаття 40. Скликання першої сесії

Перша сесія ради скликається районною виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у повноважному складі. Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

Організаційний відділ районної ради забезпечує реєстрацію депутатів ради, які прибули на першу сесію новообраної ради. Депутати районної ради нового скликання на першому пленарному засіданні розміщуються у залі засідань у порядку, рекомендованому підготовчою депутатською групою. У подальшому порядок розміщення депутатів визначається постійною депутатською комісією, до предмета відання якої належить питання Регламенту, за пропозицією депутатських комісій, фракцій (груп).

Стаття 41. Тимчасова президія.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

З часу обрання голови він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та Регламенту.

Глава 4

                                                 Порядок денний сесії

Стаття 42. Формування проєкту порядку денного сесії ради

 1. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимогЗакону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
 2. Проекти рішень ради, інші матеріали з питань, запропонованих для розгляду на сесії, готуються та подаються голові районної ради постійними комісіями ради, депутатами, районною державною адміністрацією (з питань делегованих районною радою повноважень), виконавчим апаратом ради не пізніше, ніж за 25 днів до призначеної дати скликання чергової сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.
 3. Проекти рішень ради, які носять регуляторний характер у відповідності із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», подаються голові районної ради розробниками - постійними комісіями ради, депутатами, виконавчим апаратом не пізніше, ніж за 45 днів; а районною державною адміністрацією після дотримання процедури оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій, - не пізніше, ніж за 25 днів до призначеної дати скликання чергової сесії».

Стаття 43. Вимоги до проєкту рішення ради

 1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та висновками про доцільність розроблення проекту програми та можливість її виконання за рахунок районного бюджету.

Проект рішення складається з:

констатуючої частини, в якій містяться посилання на відповідні закони України, інші документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

вирішальної частини, в якій конкретно і чітко формулюється рішення, визначаються виконавці, терміни виконання та покладається контроль за виконанням.

 1. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки, висновки відповідних постійних комісій ради, районної державної адміністрації, відділів управлінь та інших структурних її підрозділів.

3.Узагальнення пропозицій, поданих до проекту рішення ради, підготовка проекту рішення, що виноситься на розгляд сесії ради, покладається на органи, які ініціювали розгляд питання.

 1. Відповідальність за зміст проєкту рішення несе автор проєкту та керівники департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, які візували проєкт рішення.
 2. Особи, які готують проєкт рішення ради, повинні обов’язково підготувати реєстр розсилки з переліком установ, організацій, службових осіб, кому слід розіслати дане рішення для виконання.
 3. Текст проєкту рішення ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

Стаття 44. Затвердження порядку денного сесії ради.

 1. Порядок денний сесії ради обговорюється і затверджується на початку пленарного засідання. Пропозиції щодо об’єднання питань порядку денного, зміни порядку їх розгляду, виключення вносяться депутатами.

Стаття 45. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів.

 1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше ніж 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 46. Розгляд питань порядку денного

 1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.
 2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання голови ради і представника відповідної комісії.
 3. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою більшістю голосів від загального складу ради.
 4. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

          4.1. головою ради;

          4.2. заступником голови ради;

          4.3. постійною комісією;

          4.4. депутатською фракцією (групою);

          4.5. депутатом ради, проєкт рішення при цьому обов’язково надається згідно з вимогами Регламенту.

 1. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.
 2. Інформації з питань, розглянутих у розділі «Різне», беруться до відома.

          Глава 5

Ведення пленарних засідань

Стаття 47. Розпорядок роботи пленарних засідань ради.

1.Тривалість роботи сесії визначається радою.

2.Засідання ради, як правило, розпочинається о десятій годині, оголошуються перерви по 20 хвилин через кожні 2 години роботи, якщо інше рішення не прийнято радою.

3.У випадку коли сесія не закінчила свою роботу в день скликання, пленарне засідання сесії продовжується у визначений депутатами термін.

 

Стаття 48. Головуючий на пленарному засіданні ради

 1.    Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова ради.
 2. За відсутності голови ради, або у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом, обов'язки головуючого виконує один із заступників голови ради – за посадою, або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні в інших випадках, визначений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

Стаття 49. Повноваження головуючого

 1. Головуючий на засіданні:

відкриває та веде засідання;

оголошує перерви у пленарному засіданні ради;

вносить на обговорення проекти рішень;

інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

організовує розгляд питань;

надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу;

оголошує наступного промовця;

створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

ставить питання на голосування та оголошує його результати;

оголошує офіційні повідомлення;

забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

підписує протокол та рішення сесії;

здійснює інші повноваження, надані Регламентом.

 1. Головуючий на засіданні має право:

в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань;

ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та виступаючим;

clip_image002.gifутворювати при необхідності погоджувальну комісію;

брати слово позачергово по питаннях порядку денного сесії для довідок, відповідей на запитання, пояснень тощо;

надавати слово особам запрошеним на сесію.

Стаття 50. Порядок надання слова.

 1. Доповіді, співдоповіді, виступи виголошуються з трибуни; заяви,
  запити, запитання - безпосередньо з місця в залі. При цьому депутат називає своє прізвище, ім'я, по батькові.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Вони формулюються коротко і конкретно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання, для усних запитань надає слово депутатам в порядку черговості.

 1. Головуючий на сесії може надати слово для виступу при обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на засідання за згодою депутатів. При цьому депутати ради мають право на першочерговий виступ.

Якщо   виступ   повторює   те,  що   вже   виголошували   інші   промовці, головуючий на засіданні може звернутись до виступаючого з проханням скоротити або закінчити виступ.

Промовець не повинен відхилятися від теми обговорення,   не може використовувати у своїй промові некоректні вирази, закликати до незаконних та насильницьких дій.

Головуючий на засіданні у таких випадках зобов'язаний попередити промовця.

Після другого попередження промовець позбавляється слова. Слово для повторного виступу з обговорюваного питання йому не надається.

3.Тексти виступів депутатів, що не встигли виступити з обговорюваного питання, на їх прохання повинні бути включені до протоколу сесії, якщо вони подаються в день засідання.

Глава 6.

Обговорення питань порядку денного

Стаття 51. Загальний порядок обговорення питання

 1.    Обговорення питання на засіданні ради включає:

1.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

1.2. співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);

1.3. виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

1.4. виступ ініціатора внесення пропозиції;

1.5. внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;

1.6. виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;

1.7. виступи представників від кожної зареєстрованої фракції (групи), які бажають виступити;

1.8. виступи депутатів, які записались на виступ;

1.9. оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

1.10. заключне слово доповідача;

1.11. уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

1.12. виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозицій, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

1.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

1.14. виступи депутатів з мотивів голосування.

 1.    У ході обговорення доповідач і співдоповідачі  можуть давати довідки щодо своїх виступів, для цього їм позачергово надається слово.
 2.  Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття 52. Скорочена процедура

 1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у Регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

1.1. виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;

1.2. виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією;

1.3. виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;

1.4. уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

1.5. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції( групи).

 1.    При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 53. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

 1.    У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1.1. пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

1.2. питання про неприйнятність та відкладені питання;

1.3. пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні та поправки до них;

1.4. пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;

1.5. пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;

1.6. інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена Регламентом.

Стаття 54. Відкладення розгляду питання

 1.    До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.
 2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради.

Глава 7. Порядок прийняття рішень.

Стаття 55. Загальні положення порядку голосування.

1.Рішення на сесії ради приймаються у відповідності з чинним законодавством України шляхом відкритого або таємного голосування, що визначається депутатами.

 1. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 2. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.
 3. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Стаття 56. Прийняття рішення ради.

 1. 1. При наявності двох або більше альтернативних проектів рішень з одного і того ж питання порядку денного сесії ради головуючий ставить на голосування кожен з них. Розгляду підлягає проект, який отримав відносну більшість голосів згідно черговості надходження.
 2. Запропоноване головуючим рішення приймається за основу, коли за нього проголосувало більше половини від загального складу ради.
 3. Розгляд на пленарному засіданні ради пропозицій до проекту рішення проводиться лише після прийняття його за основу.
 4. Пропозиції до проекту рішення ставляться головуючим на голосування в порядку надходження і прийнятою вважається та пропозиція, за яку проголосувало більше половини від загального складу ради.
 5. Рішення ради в цілому приймаються більшістю голосів депутатів, від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 6. Рішення повинні відображати волю та інтереси населення, що постійно або тимчасово проживає на території району, бути законними, науково обґрунтованими, нести в собі практичну життєву необхідність, прийматися колегіально і гласно.

Стаття 57. Відкрите та таємне голосування.

 1. Рішення на сесії ради приймаються у відповідності з чинним законодавством України шляхом відкритого або таємного голосування.
 2. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради. При відкритому голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї чи утримується при голосуванні.
 3. Таємне голосування проводиться у випадках передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» або у випадку прийняття рішення радою щодо проведення таємного голосування.
 4. Місце для проведення таємного голосування визначається радою до початку його проведення. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосуванням. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради за дорученням голови лічильної комісії одразу після її обрання, для чого у пленарному засідання оголошується перерва.

Стаття 58. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості присутніх на сесії депутатів, виготовляються під контролем лічильної комісії. Вони повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом. Форма бюлетеня для таємного голосування затверджується радою до початку його проведення.

2.Недійсними вважаються бюлетені:

невстановленого зразка;

в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ради;

до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

 1. Якщо бюлетенів в скриньках для таємного голосування виявиться більше, ніж їх було видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 59. Процедура таємного голосування.

1.Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

 1. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.
 2. Кожному депутату ради після пред’явлення ним посвідчення або паспорта та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування лічильна комісія видає один бюлетень для голосування.
 3. Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходиться біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 60. Повторне таємне голосування.

Повторне голосування проводиться у разі:

- бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування;

- до бюлетеня внесено декілька кандидатур і жоден кандидат не одержав при першому голосуванні необхідної більшості голосів. У такому випадку повторне голосування проводиться щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні;

- вибуття кандидатів з балотування залишився один кандидат. У такому випадку повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 61. Підведення підсумків таємного голосування.

 1. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь – кого з членів лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
 2. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради.
 3. На підставі доповіді лічильної комісії про підсумки голосування рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження його результатів. У випадку, коли рішення не прийняте, проводиться повторне голосування чи питання знімається з обговорення.

 

Глава 8.

Набрання чинності рішеннями ради. Внесення змін та доповнень.

Стаття 62. Набрання чинності рішеннями ради.

 1. Рішення ради набуває чинності з моменту прийняття його радою та підписання головою ради, якщо не встановлений інший термін введення рішення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного у рішенні або до визнання його таким, що втратило чинність.
 2. Рішення ради направляється органам виконавчої влади, об’єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям, посадовим особам не пізніш, ніж через 10 днів після його прийняття і є обов’язковим для виконання.
 3. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь – яких питань, що належить до її компетенції.

Стаття 63. Протокол сесії.

 1. Засідання сесій ради протоколюється. Ведення протоколу забезпечується виконавчим апаратом ради. Оформлення протоколу здійснюється виконавчим апаратом ради протягом місяця з дня проведення сесії.
 2. У протоколі фіксується хід і результати проведення пленарного засідання ради.
 3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, а у випадку, передбаченому пунктом 4 статті 10 Регламенту, - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.
 4. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Розділ 4.

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ.

Стаття 64. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради.

 1. Виконавчий апарат утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються за поданням голови ради
 2. Діяльність виконавчого апарату ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат ради.
 3. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Стаття 65. Планування роботи ради.

1.Діяльність ради здійснюється за планами роботи, затвердженими радою на рік.

2.План роботи включає в себе зміст діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного сесій, містить заходи по підготовці та реалізації рішень, визначає відповідальних за виконання планових завдань. План роботи ради є підставою для поточного планування роботи постійних комісій, інших органів ради.

3.Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом голови районної ради на підставі пропозицій заступників голови ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів, районної державної адміністрації.

Стаття 66. Форми роботи ради.

1.Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 67. Повноваження виконавчого апарату ради.

 1. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами виконавчої влади, органам та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Розділ 5

Гарантії районної ради, як органу місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб ради.

Стаття 68. Гарантії діяльності районної ради.

 1. 1. Рада, органи та її посадові особи самостійно реалізують надані їм повноваження.
 2. Районна державна адміністрація та її посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність ради,   її органів та посадових осіб, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами   до повноважень ради та її посадових осіб, крім випадків виконання делегованих їй радою повноважень.
 3. У разі розгляду районною державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси ради, вона повинна повідомити про це раду та її посадових осіб.
 4. Рада та її посадові особи мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органу виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад району, повноваження ради та її посадових осіб.

Стаття 69. Підзвітність та підконтрольність районної державної адміністрації.

 1. Районна державна адміністрація є підзвітна раді у виконанні програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, підзвітною і підконтрольною у частині повноважень, делегованих їй радою, а також у виконанні рішень рад з цих питань.
 2. Рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає раді обґрунтовану відповідь.
 3. Якщо недовіру голові районної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу ради, Президент України приймає рішення про відставку голови районної державної адміністрації.

Стаття 70. Обов’язковість рішень ради.

 1. Рішення ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання на території району.
 2. На вимогу ради та її органів керівники розташованих або зареєстрованих на території району підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання для надання інформації з питань віднесених до відання ради та її органів.
 3. Районна державна адміністрація, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед радою за заподіяну шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень ради, прийнятих у межах наданих їй повноважень.

Стаття 71. Відповідальність органів та посадових осіб ради.

1.Рада, створені нею органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

 1. Підстави, види і порядок відповідальності ради та її посадових осіб визначаються Конституцією України,   чинним законодавством України.

Заступник голови  районної ради                                                    О.В.Цимбал