ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Лубенської районної ради Полтавської області восьмого скликання

  1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблено відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту районної ради .

1.2. Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, Законами України, іншими нормативними актами, рішеннями ради та цим Положенням.

1.3. Постійні комісії є органами ради, що обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій, а також виконання доручень президії, виходячи з її повноважень.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради. Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

1.4. До складу комісії не може входити голова ради, заступник голови районної ради.

Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

1.5. Комісія є підзвітною раді та відповідальною перед нею.

1.6. Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

  1. Організація роботи

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, місцевими організаціями політичних партій, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

За дорученням голови ради голова постійної комісії представляє районну раду у відносинах з державними органами, місцевими організаціями політичних партій, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій тощо.

2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Основною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половини від загального складу комісії. Члени комісій зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

2.4. Засідання можуть бути відкритими і закритими. Посадові та зацікавлені особи запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів райдержадміністрації, голів територіальних громад, представників державних органів, органів місцевого самоврядування та представників трудових колективів.

2.5. Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею та основних напрямів діяльності. Плани роботи підписує голова комісії.

2.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні комісії і підписуються головою комісії, а при його відсутності - заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

2.7. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повідомляється комісія у встановлений нею термін.

2.8. Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступників голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями ради на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

2.10. Голова постійної комісії має право на позачерговий прийом у голови районної ради, голови райдержадміністрації та його заступників, голів місцевих рад.

2.11. Голови постійних комісій можуть брати учать з правами дорадчого голосу в засіданнях інших постійних комісій.

  1. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний контроль проєктів та рішень, у тому числі фінансово-економічний контроль, на засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим положенням, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

  1. Права постійної комісії

Постійна комісія має право:

4.1. Публікувати на офіційному сайті районної ради http://lubny-rada.org.ua, у пресі або оголосити через радіо, до внесення на розгляд районної ради, проєкти рішень з питань, що належать до її компетенції, та звертатись до наукових установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловлювати свою думку щодо цих проєктів рішень.

4.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

4.3. Вносити пропозиції і поправки до проєктів рішень під час розгляду їх на засіданні.

4.4.Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд районної ради.

4.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звітів посадових осіб районної державної адміністрації та керівників їх підрозділів про їх роботу в цілому або з окремих питань.

4.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради, давати їх роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до їх відання.

  1. Обов’язки постійної комісії

5.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проєкти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях районної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати питання, що належать до їх відання.

5.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.

5.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради, її голови, президії з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, її голову, президію про хід їх виконання.

5.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

5.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків районна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому цим Положенням та регламентом районної ради.

  1. Організаційно-технічне та фінансове забезпечення роботи

6.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат районної ради.

Заступник голови районної ради                                                                                          О.М. Циганенко